Klimafakta                                                                                                                        Tilbage til Forsiden

 

Ændringer i den atmosfæriske koncentration af drivhusgasser og aerosoler, og af jordens overflade og solindstrålingen, påvirker klimasystemets energibalance.

På verdensplan er udledningen af drivhusgasser som følge af menneskelig aktivitet vokset siden industrialiseringen – med en stigning på 70 % mellem 1970 og 2004.

CO2 er den vigtigste menneskeskabte drivhusgas. Mellem 1970 og 2004 steg den årlige udledning af CO2 med omkring 80 %.

Den globale atmosfæriske koncentration af kuldioxid (CO2), metan og N2O (lattergas) er steget markant som følge af menneskets aktiviteter siden 1750 og er nu langt højere end niveauerne i tiden før industrialiseringen. Denne viden er fremkommet ved at undersøge iskerner, der strækker sig over mange tusinde år.

Koncentration af CO2 og metan i atmosfæren i 2005 oversteg langt det naturlige interval gennem de sidste 650.000 år. Den globale stigning i koncentrationen af CO2 skyldes primært brugen af fossile brændsler, mens ændringer i arealanvendelse også står for et væsentligt, om end mindre, bidrag. Det er meget sandsynligt, at den observerede stigning i metan koncentration hovedsageligt skyldes landbruget og brugen af fossile brændsler.     

Om den menneskelige påvirkning kan det siges, at:

  • Det er meget sandsynligt (> 90 % sandsynlighed), at den har bidraget til stigende vandstand i verdenshavene i anden halvdel af det 20. århundrede.

  • Det er sandsynligt (> 66 % sandsynlighed), at den har bidraget til ændrede vindmønstre, hvilket påvirker temperaturmønstre og uvejrsbaner uden for troperne.

  • Det er sandsynligt (> 66 % sandsynlighed), at den har medført højere temperaturer på ekstremt varme nætter, kolde nætter og kolde dage.

  • Det er antagelig sandsynligt (> 50 % sandsynlighed), at den har forøget risikoen for hedebølger, medført udvidelse af det område, der har været ramt af tørke siden 1970’erne, og forøget hyppigheden af kraftig nedbør.

Det er sandsynligt, at menneskeskabt opvarmning i de sidste tre årtier har haft mærkbar indflydelse på observerede ændringer i mange fysiske og biologiske systemer på globalt plan.

Det er meget usandsynligt, at opvarmning i regioner verden over med ensartet geografi – og steder med væsentlige observerede ændringer i mange systemer, foreneligt med opvarmning – alene skyldes naturlig foranderlighed.  Flere modelundersøgelser har påvist sammenhæng mellem visse specifikke reaktioner i fysiske og biologiske systemer og menneskeskabt opvarmning.

                                                               Forrige side Næste side